Matranensis 'K' alom
2009.11.04.

apa: Saredon Die Hard
anya: Matranensis Eager Beaver

- pedigree -

 


MATRANENSIS KING OF BLUES


MATRANENSIS KADARKA


MATRANENSIS KALAMAJKA


MATRANENSIS KEEKER


MATRANENSIS KICKSHOW< back